Värdegrunds- och likabehandlingsarbete


Vi på Puh strävar efter att alla barn bemöter varandra med respekt och tillåts vara en del av gemenskapen. Det ska vara en positiv anda på förskolan. Därför finns det alltid pedagoger/vuxna som är närvarande och i samspel med barnen. Vi vuxna är lyhörda och goda förebilder som själva tar avstånd från negativa beteenden och bekräftar de positiva. Alla vuxna på förskolan har ett gemensamt ansvar för alla barn och personalen har ett gott och förtroendefullt samarbete med föräldrarna. Vi bryr oss om varandra - på så sätt lär vi också barnen att bry sig om varandra

På Puh har vi en likabehandlingsplan som är ett levande dokument vilket innebär att det hålls levande i verksamheten och revideras varje år. Handlingsplanen ska alltid vara väl förankrad såväl i föräldragruppen som i personalgruppen. På Puh är vi alla ansvariga för och delaktiga i hur verksamheten och likabehandlingsarbetet fungerar.
Värdegrunds- och likabehandlingsarbetet på Puh syftar till att alla ska känna sig trygga, respekterade och accepterade oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsförutsättning, sexuell läggning eller ålder. På Puh ska nolltolerans råda mot direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, repressalier, mobbning, främlingsfientlighet och annan kränkande behandling samt mot kränkande språkbruk.

Barnen görs delaktiga i värdegrunds- och likabehandlingsarbetet bland annat genom att de är med och utformar kompis-/trivselregler, genom kompissamlingar som utgår från värde- och diskrimineringsgrunderna, genom att olika värdegrundsfrågor lyfts i pedagogiska diskussioner och i det vardagliga arbetet med samtal, teater, lekar, sagor/böcker, skapande aktiviteter m.m.

Vill du läsa hela ”Puhs likabehandlingsplan – Trygghet, respekt, delaktighet, ansvar och glädje. Om förbud mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på Puh”? Skicka ett mail till puhdagiset(at)hotmail.com och skriv ”Likabehandlingsplan” som rubrik.